Valberedningens uppdrag (regionförening)

Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppdrag är att från den stund den utses, fram till nästa regionmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar och förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på regionmötet. Föreningens valberedning väljs av regionmötet. Regionens valberedning ska bestå av fem personer.

Valberedningens instruktion är styrande

Exakt vad som ingår i valberedningens uppdrag framgår i regionföreningarnas stadgar och valberedningens instruktion i regionförening. Om valberedningens sammansättning liknar föreningen i stort är chansen större att man lyckas föreslå en styrelse som gör det. Under rubriken stadgar och riktlinjer i huvudmenyn återfinns hela instruktionen för valberedning i regionförening som steg för steg beskriver hur processen ska gå till.

Det kan ibland vara känsligt att valberedningen lämnar förslag till en ny valberedning. Om kritik skulle uppstå på den punkten bör valberedningen dra tillbaka sitt förslag till ny valberedningen, det vill säga inte föreslå någon valberedning utan helt lämna över denna fråga till regionmötet.

MALL: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REGIONMÖTET

Valberedningens förslag till regionmöte i Konstnärernas Riksorganisation ___________ (Till exempel: Region Väst)

 • Styrelseledamöter
  Minst fem personer.

 • Suppleanter
  Minst 2 personer.

 • Revisor och revisorssuppleant
  En ordinarie revisor och suppleant – förtroendevalda personer som ska vara medlemmar i föreningen.
  Om årsmötet beslutar att auktoriserade revisorer ska väljas ska detta verkställas av styrelsen och inte av valberedningen direkt efter regionmötet.

 • Valberedning
  Minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter ska väljas till valberedningen.