Revisorns uppdrag (regionförening)

Två revisorer ska väljas på regionmötet, varav en ordinarie och en suppleant. Om regionmötet så begär, ska revision dessutom utföras av en auktoriserad revisor, som i sådana fall utses av styrelsen direkt efter regionmötet. Revisorerna ska till regionmötet upprätta en årlig revisionsberättelse och föreningens räkenskaper ska tillsammans med protokoll och årsberättelse vara tillgängliga för revisorerna senast den 15 mars.

Revisorns granskar styrelsens förvaltning

Revisorn är medlemmarnas kontrollorgan. En revisor ska granska ekonomin och de beslut som styrelsen fattat under året. I mindre föreningar kan det räcka att revisorn har grundläggande ekonomiska kunskaper, en så kallad lekmannarevisor, medan alla föreningar med mer omfattande verksamhet bör ha en auktoriserad revisor. För riktigt stora föreningar är det ett krav att ha en auktoriserad revisor. Arbetet består i att före regionmötet, uppsöka kassören i föreningen och gå igenom räkenskaperna. Det handlar bland annat om att kontrollera verifikationer (kvitton) och se till att allt är korrekt ifyllt och hopräknat i bokföringen. Detta sammanfattar man sedan i sin revisionsberättelse och läser upp på regionmötet. Berättelsen ligger till grund för om styrelsen får ansvarsfrihet eller inte. Att vara revisor är att en ansvarsfylld post, och den enda som inte kräver att man är medlem i föreningen.

MALL: REVISIONSRAPPORT

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Konstnärernas Riksorganisation ___________ (Till exempel: Sjuhärad eller Jämtlands län)

Organisationsnummer: ___________

Rapport om årsredovisningen

Jag har granskat årsredovisningen för Konstnärernas Riksorganisation ___________

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 20XX och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att regionmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens för Konstnärernas Riksorganisation ___________ förvaltning för 20XX-01-01 – 20XX-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Ort och Datum: ______________

Signatur: ______________

Namnförtydligande: ______________