Konstnärernas Riksorganisations förslag till åtgärder för bild- och formkonstnärer med anledning av Covid-19

Lägesrapport
Kulturminister Amanda Lind
29/03/2020
Bild- och formkonstnärer drabbas hårt då konstinstitutioner och andra utställningsplatser stängs, olika evenemang och uppdrag ställs in eller skjuts på framtiden p g a Covid-19.

Uteblivna utställningar innebär ett inkomstbortfall för bild- och formkonstnären som då inte får utställnings- och medverkansersättning och dessutom förlorar möjligheten till försäljning. Bild- och formkonstnärer som planerat delta i internationella konst- och designevenemang påverkas då dessa ställs in och stora investeringar i tid och pengar går upp i rök samtidigt som möjligheterna till intäkter och kommande uppdrag försvinner. T ex har Designveckan i Milano, Art Basel i Hongkong samt det största internationella och årligen återkommande eventet för smyckekonstnärer SCHMUCK och även Munchen Jewelry week ställts in.

De för många svenska bild- och formkonstnärer inkomstbringande vårutställningarna och konstrundorna runt om i landet, vilka inbringar stora delar av årsinkomsterna, ställs in.

Vidare ställs föreläsningar, konsultuppdrag och konstpedagogiska aktiviteter in, vilket innebär att en betydande del av många bild- och formkonstnärers inkomster försvinner. Tyvärr finns också exempel på att uppdrag avbryts även om dess genomförande inte på sikt är direkt påverkat av den krissituation och de åtgärder Covid-19 medfört. Särskilt allvarligt är det avseende omfattande projekt såsom t.ex. fleråriga gestaltningsuppdrag, där bild- och formkonstnären ofta fokuserat på det uppdraget och inte under överskådlig tid kommer att hitta andra intäktskällor.

Konstområdets arrangörer drabbas, och här är de mindre, självorganiserade, konst- och konsthantverkskooperativen extra utsatta. Men även gallerier som till största delen består av enskilda firmor, enmans- och fåmansbolag. Det blir också inkomstbortfall för utställningsarrangörer i form av entréavgifter och minskad provision p g a minskad försäljning.

Det har visat sig att också mer omfattande gestaltningsuppdrag, en mycket viktig inkomstkälla för många konstnärer, skjuts upp, ställs in eller avbryts. Det gör att längre uppdrag, med en viktig och säker inkomstkälla försvinner över en dag.

I en snabbenkät som vi skickat ut och som nu pågår riktad till bild och formkonstnärer bekräftas bilden av att en stor del bedriver sin verksamhet i enskild firma (ca 85%) och endast ca 30% är med i A-kassan. Detta gör dem extra sårbara ekonomiskt. Varje krona räknas.

Förslag

Inledningsvis vill Konstnärernas Riksorganisation tillstyrka KLYS förslag till åtgärder inlämnade till kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 18 mars 2020 med rubriken ​KLYS FÖRSLAG TILL KRISPAKET FÖR KULTUREN

Konstnärernas Riksorganisation kompletterar här med ytterligare förslag:

Öka/säkerställ intäkter

Angående utställningsersättning:

Alla konstinstitutioner och övriga arrangörer och uppdragsgivare inom bild och formområdet ska fullfölja sina överenskommelser och utbetala ersättningar och arvoden till bild- och formkonstnärerna även om uppdrag ställs in eller skjuts på framtiden.
Vi uppmanar även till utbetalning av förskottsarvoden då uppdrag​ ​skjuts på framtiden och att se över möjligheten att tidigarelägga beställningar och därmed kunna lämna förskottsbetalning.
De arrangörer som får bidrag genom Kulturrådet ska även omfattas av detta​.
Vi vill särskilt påpeka att medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) också gäller vid digitala utställningar.
Utställningsersättning hos fria aktörer. De konstfrämjande organisationerna som har medel för utställningsersättning att fördela i sin verksamhet bör fortsatt fördela ersättning till de som blivit lovade utställning trots att det inte går att genomföra. Vidare bör utställningsersättningen som ej kan realiseras med anledning av Covid-19 snarast hitta alternativa former för att kunna utbetalas utan fördröjning till bild- och formkonstnärer i verksamheten.

Tidigarelägga planerade inköp av konst

Vi uppmanar till att tidigarelägga planerade inköp av konst på både statlig, regional och kommunal nivå. Vi är i början på året och många har kvar medel i sina inköpsbudgetar. För att lindra de akuta effekterna av krisen uppmanar vi till inköp av konst under dessa kritiska månader.

Utöka budget för inköp av konst

Konstrådet meddelade igår att de signerat 2,7 miljoner kronor till sina konsulter att köpa in konst för 2,7 miljoner kronor. Men det räcker inte långt. Budget för inköp av konst måste genast utökas.

Omstrukturera bidrag och ge lättnader

Staten, regionerna och kommunerna bör se över sina redan budgeterade bidrag för att om möjligt tidigarelägga utlysningar som planerats till hösten eller omstrukturera bidrag som i dagsläget blivit inaktuella, t ex resebidrag, residens, till att kunna användas på annat sätt. Och att offentlig bidragsgivare visar förståelse för ändrade premisser för Covid -19 vad avser redan beviljade bidrag och avstår från krav på återbetalning.

Föreläsningar/Undervisning

Många konstnärer inom bild och form undervisar, håller föreläsningar och/eller arbetar som studiecirkelledare på Studieförbund, konstskolor och liknande och det är en viktig inkomst.
Överenskommelserna är ofta av tillfällig eller tidsbegränsad karaktär. Även här måste uppdragsgivarna fullfölja sina överenskommelser och betala ersättning till bild- och formkonstnärerna. Det är alldeles för lätt att ställa in och låta bild-och formkonstnären ta hela kostnaden.

Tillfälligt extra anslag

Angående begäran om tillfälligt anslag till bild- och formkonstnärer som Bildupphovsrätt inlämnat till kulturdepartementet 2020-03-19:
Konstnärernas riksorganisation/Bildorganisationerna ser positivt på att Bildupphovsrätt erbjuder sig vara behjälplig med akuta utbetalningar till bild- och formkonstnärer och kulturskapare inom bild och form, men vi vill samtidigt klargöra att det inte kommer att kompensera de med uteblivna uppdrag, inställda utställningar, uteblivna försäljningar mm.

Stimulera efterfrågan på konst

Nybeställningar av verk

Nationalmuseum samt Moderna Museet skulle kunna göra nybeställningar av verk för att gynna bild- och formkonstnärer. I Norge har medel tillskjutits till Nationalmuseum för denna stimulerande åtgärd. Nasjonalmuseet ökar inköpsbudgeten från16 till 30 miljoner kronor 2020 För mer info vänligen se: https://subjekt.no/2020/03/17/nasjonalmuseet-dobler-innkjopsbudsjettet-f... -kunstnere-gjennom-koronakrisen/
Stimulera 1%-regeln och säkerställ inköp av gestaltningsuppdrag
Bild- och formkonstnärerna drabbas hårt av åtgärderna för att förhindra smittspridningen av Covid-19. Därför är det av yttersta vikt att stimulera ekonomin och efterfrågan på konst och konstnärlig gestaltning med satsningar och lösningar på både kort och lång sikt.
På både statlig, regional och kommunal nivå ligger 1%-regeln redan beslutad på många håll, det ger många bild- och formkonstnärer möjlighet att arbeta med större projekt som tryggar deras ekonomi för en viss tid.

Vi önskar att regeringen ger tydliga signaler att gestaltningsuppdrag (finansierade via 1%-regeln) ska utgöra en obligatorisk del av ett byggprojekt och att fler regioner och kommuner bör införa regeln. Detta skulle ge bild- och formkonstnärerna fler långsiktiga och stabila uppdrag som även kan kompensera för de inkomstbortfall som Coronapandemin orsakat. För det fall sådan byggnation som utgör underlag för 1% regeln drastiskt sjunker eller avstannar, bör regeringen skapa en garanti för att offentligfinansierade gestaltningsuppdrag ändå stimuleras och efterfrågas. Här får annars 1%-regeln anknytning till byggandet en olycklig direkt effekt också för konstnärskåren.
Konstnärernas Riksorganisation arbetar gärna med Statens Konstråd kring hur ett sådant stimulanspaket skulle kunna utformas. Vi har redan en dialog igång med tf myndighetschef Henrik Orrje kring ev insatser och samarbete framåt för bästa situation för landets bild- och formkonstnärer.

Dra ner på kostnader

Hyresnedsättning

Säkerställ att statligt stöd till hyreskostnader omfattar också ateljéer och andra produktionsplatser nödvändiga i den konstnärliga verksamheten.

Ateljéstöd

Uppmana kommuner och regioner att ge hyresfritt eller hyresreduktion till ateljéer och produktionsplatser, alternativt att de stärker och vidgar sitt ateljéstöd.

Lån

CSN

Många bild- och formkonstnärer har mångåriga utbildningar och sitter med höga studieskulder. CSN bör klargöra att betalningssvårigheter på grund av uteblivna intäkter utgör sådana “​synnerliga skäl” som medger nedsättning av CSN återbetalning.

Banklån

Säkerställ att de statliga bankgarantier som nu utlovats fungerar också vad gäller lån till små- och enmansföretagare.

Konstnärernas Riksorganisation​ samlar 3 300 av Sveriges professionella bild- och formkonstnärer och arbetar för att förbättra villkoren för konstfältet som helhet. Vi uppskattar att regeringen lyssnar på just kulturområdets medlemsorganisationer, som ju är de som har bäst samlad kunskap om villkoren för de enskilda utövarna. Vi vill med dessa förslag till åtgärder framhålla att vi ser de samlade förslag som vi inom KLYS-kollektivet presenterat sedan tidigare som mycket viktiga för våra grupper. Med dessa extra punkter för branschspecifika åtgärder vill vi säkerställa att bild- och formkonstnärernas både akuta och mer långsiktiga problem finns med på agendan i de svåra tider vi befinner oss i.

Stockholm 2020-03-27
För Konstnärernas Riksorganisation

Sara Edström, Ordförande
Margot Barolo, Vice Ordförande
Eva Månsson, verksamhetschef