Debatt i GD: En bra kulturplan kan bli än bättre!

FÖRFATTARE: 
Marie Lindgren, Maria Lewis & Katarina Jönsson Norling
Datum: 
onsdag, maj 30, 2018
PUBLIKATION: 
Gefle Dagblad
Representanter för Konstnärernas Riksorganisation i Gävleborg och på riksplanet ger konkreta förslag till den nya kulturplanen till Region Gävleborg.

FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter Farida Shaheed skriver i rapporten Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet: ”Vitaliteten i den konstnärliga kreativiteten är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer och för att demokratiska samhällen ska kunna fungera.”

I linje med det slår vår grundlag fast att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten, något som även gäller Region Gävleborg och kommunerna i länet.

Genom Kultursamverkansmodellen får Gävleborg årligen ett statligt anslag för att utveckla en kulturverksamhet som även ska bidra till det nationella målet om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”. Nu har Region Gävleborg processat fram en kulturplan för åren 2019-2022. Den är välskriven och har, som sig bör, goda ambitioner, men där finns också områden som kan utvecklas.

Nytt för i år är att riksdagen har infogat ett helt nytt ändamål i modellen: professionell bild- och formverksamhet. För att svara upp mot detta borde Region Gävleborg tillföra ett par mål och satsningar på bild- och formkonstområdet, särskilt om länet vill få höjda anslag från staten. Med de här fyra tilläggen skulle kulturplanen bli ännu mer adekvat: 

• Utarbeta en konkret handlingsplan för bild- och formkonsten i dialog med konstnärerna.

• Utveckla stödfunktioner och metodutveckling i dialog med de kommuner som vill stärka sitt arbete med konstnärliga gestaltningar vid om-, ny- och tillbyggnationer, gärna med inspiration i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”.

• Anta en åtgärdsplan för att utställningsavtalet (MU-avtalet) ska tillämpas i hela regionen och inför en MU-avtalspott (som Västragötalandsregionen) till vilken arrangörer i regionen kan söka medfinansiering för att konstnärerna ska få avtalsenliga ersättningar inklusive arvode för sin arbetstid.

• Utred behoven av och möjliga platser för ett resurscentrum för bild- och formkonsten.

Med dessa tillägg skapas förutsättningar både för en vital konstscen med hög kvalitet och för att professionella konstnärer ska kunna vara verksamma i länet. Konstnärernas villkor är en av länets största kulturpolitiska utmaningar. Konstnärsnämndens senaste inkomstrapport visar att medianinkomsten för bild- och formkonstnärerna i Gävleborg var 15 260 kronor före skatt 2014. Siffran kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i länet: 23 571 kronor.

Kultursamverkansmodellens stomme handlar om att skapa synergieffekter genom samverkan. I den andan bör Region Gävleborg ge ett resursstöd så att kommunerna kan använda metoder och verktyg (så som cultural planning) för att kulturen ska genomsyra samhällsplaneringen, och underlätta för kommuner och privata exploatörer att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar. Om kommunerna låter allmännyttan och privata bolag dela på ansvaret för konsten i de offentliga rummen kommer invånarna, oavsett boendeort, få en mer likvärdig tillgång till de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra livsmiljöer.

I vårt remissvar till kulturplanen finns 19 förslag för att stärka delaktigheten och utvecklingen av det nya området professionell bild- och formverksamhet. Skrivs förslagen in i kulturplanen och genomförs, tas viktiga steg för att Gävleborg ska bli en alltmer tongivande kulturregion.

Marie Lindgren, konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Gävleborg
Maria Lewis, konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Gävleborg
Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
Pontus Björkman, samordnare för Kulturvalet.se

På bilden intervjuas Katarina Jönsson Norling framför sitt verk “UrNebulosan och de blommande stenarna” i Gävle