Debatt i Barometern: En bra kulturplan i Kalmar län kan bli ännu bättre

FÖRFATTARE: 
Theo Janson & Eva Månsson för Konstnärernas Riksorganisation
Datum: 
tisdag, april 3, 2018
PUBLIKATION: 
Barometern
I vårt remissvar till Kalmar läns kulturplan finns 31 förslag för att stärka delaktigheten och utvecklingen av det nya området professionell bild- och formverksamhet, skriver Theo Janson och Eva Månsson för Konstnärernas Riksorganisation.

Den fria konsten slår broar mellan tid och rum, och svarar mot ett behov hos oss människor att reflektera och förstå oss själva, världen och varandra. Eller som FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter Farida Shaheed uttrycker det i rapporten Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet: "Vitaliteten i den konstnärliga kreativiteten är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer och för att demokratiska samhällen ska kunna fungera."

Landstingets förslag till ny kulturplan i på många sätt bra, men den kan bli ännu bättre. I sitt remissvar presenterar Konstnärernas Riksorganisation i Kalmar län 31 förslag för att göra planen bättre.
Landstingets förslag till ny kulturplan i på många sätt bra, men den kan bli ännu bättre. I sitt remissvar presenterar Konstnärernas Riksorganisation i Kalmar län 31 förslag för att göra planen bättre.
I linje med detta slår vår grundlag fast att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten, något som även gäller landstinget i Kalmar och kommunerna i länet. I de nationella målen framgår att "kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling".

Genom Kultursamverkansmodellen får landstinget i Kalmar län årligen ett statligt anslag för att utveckla en konst- och kulturverksamhet som även ska bidra till de nationella målen. Nu har landstinget utarbetat ett förslag på kulturplan för åren 2019 till 2022. Den sätter in kulturen i ett hållbarhetsperspektiv och har, som sig bör, höga ambitioner, men där finns också områden som kan förbättras.

Nytt för i år inom Kultursamverkansmodellen är att riksdagen har infogat ett helt nytt ändamål: professionell bild- och formverksamhet. För att svara upp mot detta borde landstinget tillföra ett par mål och utveckla satsningar på bild- och formkonstområdet, särskilt om landstinget i Kalmar län vill få höjda anslag från staten. Följande tre konkreta mål skulle bidra till en ännu bättre kulturplan:

o Invånare i länet ska få likvärdig och god tillgång till offentlig konst i sina vardagsmiljöer.

o Professionella bild- och formkonstnärer som ställer ut i länet ska erhålla avtalsenliga ersättningar, inklusive arvoden för sin arbetstid.

o Landstinget i Kalmar län ska underlätta för konstnärer att vara yrkesverksamma och bo i Kalmar län.

Konstnärernas villkor är i dag en av länets största utmaningar. Konstnärsnämndens inkomstrapport från 2016 visar att medianinkomsten för bild- och formkonstnärerna i Kalmar län är 13 007 kronor före skatt. Siffran kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i länet som enligt SCB var 23 554 kronor (år 2014).

För att uppnå de tre målen ovan bör landstinget i Kalmar län i dialog med konstaktörer och konstnärer därför utarbeta en handlingsplan för professionell bild- och formkonst. Här kan landstinget i Kalmar län inspireras av Västragötalandsregionen som sjösatt en regional fond ur vilken utställningsarrangörer kan söka medfinansiering för att konstnärerna ska få avtalsenliga ersättningar (MU-avtalet) och betalt för sin arbetstid. På så sätt skapas förutsättningar både för en vital konstscen med hög kvalitet och för att professionella konstnärer ska kunna vara verksamma i länet.

Kultursamverkansmodellens grundstomme handlar om att skapa synergieffekter genom samverkan. I den andan bör landstinget i Kalmar län också utveckla ett resursstöd så att kommunerna kan utveckla metoder och verktyg (så som cultural planning) för att kulturen ska genomsyra samhällsplaneringen, och underlätta för kommuner och privata exploatörer att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar. Om kommunerna låter allmännyttan och privata bolag dela på ansvaret för konsten i de offentliga rummen kommer ännu fler av invånarna att få möta de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra livsmiljöer. Exempelvis Göteborg skriver in enprocentsregeln i markanvisningarna.

I vårt remissvar till kulturplanen skriver vi fram 31 förslag för att stärka delaktigheten och utvecklingen av det nya området professionell bild- och formverksamhet. Skrivs förslagen in i kulturplanen och genomförs, tas viktiga steg för att Kalmar län ska bli en tongivande kulturregion.

Theo Janson, konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Kalmar län
Eva Månsson, verksamhetsledare för Konstnärernas Riksorganisation