Avtal med gallerist

Så här under tidig höst får jag frågor kring galleriavtal så jag tänkte ge Er några grundläggande tips.

Det är avtalet med galleristen som i grunden avgör vilken moms som ska tas ut och hur din försäljning ska bokföras. Galleristen har i uppdrag från dig att sälja din konst. Uppdraget kan i huvudsak utformas på två sätt; konsten säljs av dig med hjälp av galleristen (kommissionsavtal) eller av galleristen efter ”köp” från dig (konsignationsavtal). Båda typer av avtal, om korrekt utformade, ger rätt att hämta tillbaka sin konst om galleristen går i konkurs.

Kommissionsavtal
Att sälja på kommission är ett uppdrag att för en annan persons räkning men i eget namn sälja eller köpa lös egendom och regleras i Kommissionslagen (2009:865). Galleristen är en s.k. kommissionär som agerar som en mellanhand mellan den som gett galleristen i uppdrag att sälja (konstnären) . Juridisk kallas uppdragsgivaren kommittent.
För att det ska vara fråga om kommission krävs att följande fem kriterier är uppfyllda:
  • Galleristen/kommissionären ska fått ett uppdrag att sälja/köpa.
  • Uppdraget ska utföras för annans (konstnärens/kommittentens)räkning.
  • Uppdraget ska utföras i eget (konstnärens) namn.
  • Uppdraget ska gälla försäljning eller köp.
  • Objektet ska vara varor, värdepapper eller annan lös egendom.

Försäljning på kommission innebär således att konsten, via galleristen, säljs av konstnären. Den moms som då gäller är 12 % (om inte konstnären inte ligger under en försäljning på 336 000 kr och väljer att sälja momsfritt). Försäljningen bokförs hos konstnären. Galleristen fakturerar sedan konstnären för sitt uppdrag, den avtalade provisionen + moms 25 %.

Konsignationsavtal
Om konstnären istället säljer till galleristen, men ger kredit till dess galleristen själv sålt konsten vidare samt också och returrätt på den konst som inte sålts, är det istället fråga om ett s.k. Konsignationsavtal . Konsten ska finnas hos (vara deponerad) hos galleristen, men hållas ordentligt avskild från andras och galleristens egenägda konst. Det är rekommenderat att tydligt markera vilken konst som finns hos galleristen och sålts på konsignation.

För att inte riskera att konsten anses tillhöra galleristen om hen går i konkurs är det viktigt att varje försäljning meddelas konstnären och utlöser betalningsskyldighet direkt. Konstnären ska också ha avtalad rätt att få återta dem konst som inte är såld.
Slutligen ska återförsäljaren i princip ha rätt att returnera varorna till leverantören.

För att ett konsignationsavtal ska gälla det viktigt att parterna upprättar ett korrekt avtal och att de också praktiskt tillämpar avtalet. Det finns inget lagstöd som anger närmare hur ett konsignationsavtal ska vara korrekt utformat, men det har godkänts i praxis.

Försäljning till slutkund sker i det här fallet av galleristen själv, varvid det är 25 % moms som blir tillämplig. Om galleristen har en ”provision” på 40 % (dvs kan lägga på 40 % mot slutkund) anses konstnären sälja sin konst till galleristen för 60 % av försäljningspriset till slutkund – galleristens moms. Fakturerar konstnären med moms så gäller den 12 % momsen på det ”pris” konstnären har till galleristen. Försäljningen bokförs hos konstnären till det belopp som faktureras galleristen.

Här gäller det alltså att tänka igenom många saker, bl.a. vilken omsättning man vill ha i sin verksamhet, om man vill fakturera i eget namn till slutkund osv.

Vi kommer allra säkert återkomma till de här frågorna igen.
 

Har Ni några frågor och funderingar så kontakta mig gärna på min telefontid eller maila juristen@kro.se.

/Katarina