Folded Aktiviteter på gång
Folded KRO & KIF i landet
Folded Aktuella politiska frågor
Folded Publikationer
Folded Kampanjer
Folded MU-Kampanjen
Folded Projekt
Folded Tidningen Konstnären
Folded Internationellt - IAA
Folded Press
Folded Samarbetspartners

Nytt statligt utställningsavtal

Från och med 1 januari 2009 började det nya statsliga utställningsavtalet att gälla, nedan kallat MU-avtalet (medverkan och utställningsavtalet).
Avtal i fulltext.

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR

mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografernas förbund (nedan gemensamt kallade organisationerna), å den andra sidan.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §. Avtalets ändamål
Detta avtal reglerar följande
1. Former för förhandling, avtalsinnehåll och avtalsslutande mellan arrangör av konstutställning (nedan kallad arrangör) och utställande konstnär, fotograf, tecknare, konsthantverkare, formgivare m.fl. (nedan kallad konstnär) och

2. Ersättning för visning av verk som är i konstnärens ägo för allmänheten eller en större sluten krets genom tillfällig utställning inom och utom landet (nedan kallad utställningsersättning).

2 §. Avtalets omfattning
1. Avtalet omfattar utställning av alster av bildkonst, fotografi, illustrationer, konsthantverk etc. som avses i 1 och 49 a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, vilka gemensamt betecknas som "konstverk" i detta avtal.
2. Avtalet omfattar utställning till vilken allmänheten eller en större sluten krets äger tillträde.
3. Avtalet omfattar nu levande konstnärer som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige och/eller som är stadigvarande bosatta i landet, oberoende av organisationstillhörighet
4. Avtalet omfattar statliga myndigheter, institutioner eller annan arrangör som erhåller statliga anslag eller bidrag för sin verksamhet.

Avtalet omfattar inte
- Utställning av konstverk som utförts av elev i utbildning om utställning anordnas av läroanstalten i samband med elevens utbildning
- Utställning till vilken allmänheten eller en större sluten krets inte äger tillträde.

BESTÄMMELSER FÖR ENSKILDA AVTAL MELLAN ARRANGÖR OCH KONSTNÄR

3 §. Former för förhandling, avtalsinnehåll och avtalsslutande
Detta avtal skall ligga till grund för enskilda avtal som skall upprättas mellan arrangörer och konstnärer. Arrangören är skyldig att så långt möjligt före utställningsarbetet uppta förhandling och sluta ett skriftligt avtal med konstnären. Avtalet skall reglera villkoren för konstnärens medverkan i utställningen.

Vid utställningar med flera konstnärer kan avtal träffas med en grupp av konstnärer, om konstnärerna uppträder och presenteras som en grupp. I annat fall skall enskilt avtal träffas med varje deltagande konstnär.

När utställningar producerats av institution som inte är liktydig med arrangör som visar utställningen, vilket förekommer vid vandringsutställningar*, är det institutionen som producerat utställningen som är skyldig att sluta ett skriftligt avtal med konstnären.

* Med vandringsutställning avses här utställning som är avsedd att visas på flera platser samt redan färdigställda utställningar som säljs/hyrs/lånas ut till annan arrangör.

Parterna förutsätter att arrangör i samråd med organisationerna upprättar normalavtal eller använder av organisationerna gemensamt upprättat normalavtal som grund för de enskilda avtalen.

De enskilda avtalens innehåll
Det skall framgå av enskilda avtal mellan arrangör och konstnär hur parterna reglerar följande:

1. Kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel kostnader för frakt, försäkring, resor, teknisk utrustning med mera.

2. Övriga ersättningar för utställningsuppdraget, så som betalning för konstnärens arbete inför, under och efter utställning. Exempel på arbete som skall regleras är konstnärens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, visning och efterarbete.

3. Upphovsrättsligt nyttjande av konstnärens verk efter avslutad utställning. Exempel på nyttjande är publicering av bilder på arrangörens hemsida.

4. Ersättning för arrangörens visning för allmänheten av konstverk enligt fastlagd tariff för utställningsersättning (se 6 § i detta avtal).

5.Information om vilka arrangörer som visar utställningen vid vandringsutställningar.

6.Tidpunkt och former för redovisning av ekonomisk ersättning till konstnären.

De enskilda avtalen skall därutöver innehålla en beskrivning av utställningen med angivelse av utställningstid, plats/platser, ansvarig arrangör, deltagande konstnärer, leveranstider, förteckning av konstverk med mera.

4 §. Redovisning av enskilda avtal
Arrangören skall fortlöpande förse konstnärens organisation med kopior av ingångna avtal. Avtalen skall så snart som möjligt efter avtalets undertecknande vara organisationen tillhanda.

5 §. Tvist mellan konstnär och arrangör
En eventuell tvist om tillämpningen av enskilda avtal mellan konstnär och arrangör skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om enighet inte kan uppnås får tvisten hänskjutas till prövning i allmän domstol.

BESTÄMMELSER FÖR UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

6 §. Ersättning för visning av verk genom tillfällig utställning (utställningsersättning)
Utställningsersättning skall alltid utgå för en arrangörs visning för allmänheten eller större sluten krets av konstverk som är i konstnärens ägo.

Utställningsersättningen kan inte avtalas bort genom enskild uppgörelse mellan arrangör och konstnär.

Utställningsersättningen kan inte omvandlas till att täcka betalning för konstnärens arbete eller andra omkostnader för konstnären i samband med utställningen som regleras i enskilda avtal mellan konstnär och arrangör enligt 3 §.

Utställningsersättningens storlek regleras i bilagd tariff av vilken även lägsta belopp framgår. Publikstatistik per föregående verksamhetsår samt utställningstid avgör ersättningsnivån för varje utställning. Beloppen i tariffen räknas upp med konsumentprisindex (KPI) vart tredje år. Beloppet avrundas till närmast högre hundratal kronor.

Vid vandringsutställning skall utställningsersättning betalas för varje utställningstillfälle. Beloppet för utställningsersättning varierar beroende på den visande arrangörens besöksstatistik och utställningstid enligt bilagd tariff.

AVBROTT, STÖLD OCH SKADA I SAMBAND MED UTSTÄLLNING

7 §. Vid avbrott i utställning
Om arrangören till följd av stöld, skada eller annan omständighet, som äger rum under den tid då det enligt avtal varit ur konstnärens besittning, inte längre kan visa de utställda verken skall den ersättning som regleras i enskilt avtal samt utställningsersättning enligt tariff utgå för hela den avtalade utställningstiden.

8 §. Vid stöld eller skada
Arrangören är skyldig att ersätta konstnären för förlust som uppstått genom att verk stulits eller skadats under den tid då det enligt avtal varit ur konstnärens besittning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

9 § Referensgrupp för uppföljning av avtalet mellan svenska staten och organisationerna
I syfte att följa upp hur detta avtals bestämmelser implementeras och tillämpas skall det finnas en av parterna gemensamt tillsatt referensgrupp. För att fullgöra sina uppgifter skall gruppen beredas tillgång till enskilda avtal som upprättats mellan konstnär och arrangör.

Referensgruppen skall utgöras av sju ordinarie ledamöter varav tre utses av organisationerna och tre av Statens kulturråd. Parterna utser gemensamt en sjunde ledamot som ordförande. Gruppen kan till sammanträden bjuda in arrangör, konstnär och andra berörda parter för diskussioner. Referensgruppen skall ha minst två sammanträden per kalenderår. Därutöver kan gruppen sammankallas om avtalets parter begär det. Möten ska protokollföras och justeras av bägge avtalsparter.

10 §. Tvist rörande detta avtals tillämpning
En eventuell tvist om tillämpningen av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om enighet inte kan uppnås får tvisten hänskjutas till prövning i allmän domstol.

11 §. Avtalsperiod och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 november 2007 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning från statens sida skall avse samtliga organisationer. Uppsägning från organisationernas sida skall ske av dem gemensamt.

Handlingar från årsmöte

Finns nu på medlemssidorna!

Under flikarna Förening KRO och Förening KIF.